Algemene voorwaarden KWS Seuren

IDENTITEIT VAN KWS SEUREN

Volledige naam onderneming: KWS Seuren B.V.

Vestigingsadres: Transportcentrum 8, 5835CT Beugen

Telefoonnummer: +31 (0) 485 78 25 65 

E-mailadres: info@kwsseuren.nl

KvK-nummer: 83286497

Website: www.kwsseuren.nl

Btw-identificatienummer: NL862812628B01

DEFINITIES: 

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uit oefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met KWS Seuren.

Gereviseerd product: een gebruikt apparaat, onderdeel of grondstof welke door de consument aan KWS Seuren ter beschikking wordt gesteld waarbij KWS Seuren een combinatie van materialen en diensten inzet om een verbeterde werking van het gebruikte apparaat te realiseren.

ARTIKEL 1 – TOEPASSELIJKHEID 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en op elke tot stand gekomen overeenkomst van KWS Seuren, waaronder begrepen de overeenkomsten tot koop op afstand, bestellingen en de overeenkomsten strekkende tot revisie/reparatie zoals gesloten tussen KWS Seuren en de consument. Deze algemene voorwaarden worden geacht tevens van toepassing te zijn op aanvullende bestellingen, opdrachten en/of vervolgopdrachten.

 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden digitaal aan de consument beschikbaar gesteld. De algemene voorwaarden zijn bij KWS Seuren in te zien en zullen op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

ARTIKEL 2 – HET AANBOD

 1. Het aanbod is vrijblijvend. KWS Seuren is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

 2. De omschrijving van het aanbod is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als KWS Seuren gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden KWS Seuren niet, noch kan de consument daar enig ander recht aan ontlenen.

 3. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

ARTIKEL 3 – DE OVEREENKOMST 

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt KWS Seuren onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door KWS Seuren is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft KWS Seuren passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal KWS Seuren daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. 

 4. KWS Seuren kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien KWS Seuren op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 5. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten. 

ARTIKEL 4 – HERROEPINGSRECHT

 1. Bij de aankoop van producten middels een koop op afstand, heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument. Het product is door de consument ontvangen op de dag dat deze is bezorgd:

 • aan het adres zoals opgegeven door de consument, dan wel;

 • aan een vooraf door de consument aangewezen en aan KWS Seuren bekend gemaakt adres, dan wel;

 • aan een afleverpunt van de bezorgdienst, dan wel;

 • aan een adres gelegen in de nabije omgeving van het door de consument aangegeven adres.

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan KWS Seuren retourneren, conform de door KWS Seuren verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 2. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit uiterlijk binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan KWS Seuren. Het kenbaar maken kan de consument doen middels het modelformulier voor herroeping op de website www.kwsseuren.nl of een andere ondubbelzinnig geformuleerde schriftelijke verklaring. De consument dient ervoor in te staan dat deze verklaring KWS Seuren deugdelijk en tijdig heeft bereikt. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

 3. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht respectievelijk het product niet aan KWS Seuren heeft teruggezonden, is de koop op afstand definitief en kan de consument geen aanspraak maken op terugbetaling van het aankoopbedrag.

 4. Zodra de consument opdracht aan KWS Seuren verstrekt voor het verrichten van diensten (zoals reparatie en revisie), dan verklaart de consument daarmee uitdrukkelijk dat KWS Seuren met het nakomen van de dienst mag aanvangen en hij afstand doet van zijn recht van ontbinding, zodra KWS Seuren de overeenkomst is nagekomen. De consument heeft recht op herroeping van de overeenkomst tot het leveren van diensten gedurende 14 dagen nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, onafhankelijk van het moment van uitvoering of voltooiing van de dienst. De consument heeft geen recht tot herroepping van deze overeenkomst tot het verrichten van diensten, indien KWS Seuren haar verplichting reeds binnen de termijn van 14 dagen na totstandkoming van de overeenkomst geheel is nagekomen en indien de dienst wordt verricht volgens specificaties van de consument.

ARTIKEL 5 – KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht bij koop, dan komen de kosten van terugzending voor zijn rekening. Doet de consument een beroep op zijn herroepingsrecht ten aanzien van diensten, dan zijn de gemaakte kosten tot het moment van herroeping verschuldigd. KWS Seuren heeft het recht van verrekening van de reeds gemaakte kosten met een (vooraf) betaald bedrag door de consument.

 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal KWS Seuren dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van het geretourneerde product, terugbetalen.

 3. Indien een het product beschadigd retour wordt ontvangen, maar de beschadiging door de consument niet als reden voor de herroeping is opgegeven, dan maakt de consument geen aanspraak op terugbetaling van het aankoopbedrag.

ARTIKEL 6 – DE PRIJS

 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 2. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is KWS Seuren niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

ARTIKEL 7 – CONFORMITEIT EN GARANTIE

 1. KWS Seuren staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

 2. Eventuele gebreken aan geleverde producten of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan KWS Seuren schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

 3. Gebreken die na de levering ontstaan, dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk aan KWS Seuren te worden kenbaar gemaakt. Laat de consument dit na, dan kan dit tot gevolg hebben dat geen succesvol beroep meer kan worden gedaan op de garantie. De consument kan ieder geval geen succesvol beroep meer doen op de garantie indien het gebrek niet binnen twee maanden na de ontdekking daarvan of binnen de garantietermijn aan KWS Seuren wordt kenbaar gemaakt.

 4. De garantietermijn voor geleverde nieuwe producten door KWS Seuren komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. KWS Seuren is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

 5. De garantietermijn voor gereviseerde producten is 2 jaar, tenzij in het aanbod anders staat vermeld.

 6. De garantie geldt niet:

 • Indien de consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;

 • Ingeval van waterschade;

 • indien het product onzorgvuldig wordt behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van KWS Seuren en/of op de verpakking behandeld is;

 • Indien de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

 • indien het garantiezegel verbroken of verplaatst wordt op het product;

 • Indien het product beschadigd of verloren is gegaan door overmacht, waaronder (doch niet uitsluitend) uitdrukkelijk begrepen diefstal, vernieling of brand;

 1. Een garantie op een gereviseerd product geldt enkel op de onderdelen die door KWS Seuren zijn vervangen. Indien bijvoorbeeld het cellenpakket niet vervangen is, maar alleen de elektronica ,dan geldt de garantie alleen op de elektronica.

 2. Indien de consument aanspraak maakt op de garantieregeling, dan is KWS Seuren enkel gehouden om het product te repareren of te vervangen. Vervanging mag in zo’n geval geschieden door een gereviseerd product of een (gereviseerd) product van een ander merk/type, zolang deze geschikt is voor het beoogede gebruik van de consument. De consument maakt geen aanspraak op vergoeding van de kosten die hij heeft gemaakt ter reparatie of vervanging van het product door hemzelf of een derde. 

 3. Ingeval het product wordt vervangen of gerepareerd op basis van de garantieregeling, dan begint geen nieuwe garantietermijn te lopen.

ARTIKEL 8 – LEVERING 

 1. Indien is geleverd aan het adres dat de consument aan KWS Seuren kenbaar heeft gemaakt, maar dit opgegeven adres achteraf foutief blijkt te zijn, dan komt dit voor rekening en risico van de consument.

 2. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

 3. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal KWS Seuren zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen.

 4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij KWS Seuren tot het moment van bezorging aan de consument op de wijze zoals genoemd in art. 4 lid 1 van deze algemene voorwaarden;

 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten die ter revisie worden aangeboden door de consument liggen tot het moment van bezorging aan KWS Seuren bij de consument.

ARTIKEL 9 – UITVOERING REVISIE/REPARATIE

 1. De consument staat ervoor in dat het aangeboden product ter revisie/reparatie op dat moment reeds defecten of een te hoge degradatie (een staat wat voor de consument niet voldoende is) kent. Bij revisie/reparatie bestaat het risico dat de staat van het product kan verslechteren tijdens het uitvoeren van onderzoek en/of reparatie. Dit risico is voor de consument,  KWS Seuren aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan aan het product dat ter revisie/reparatie is aangeboden. 

 2. Ingeval het ter revisie/reparatie aangeboden product naar beoordeling door KWS Seuren niet gereviseerd/gerepareerd kan worden, dan is de consument enkel onderzoekskosten verschuldigd ter hoogte van € 75,00, of een nader overeen te komen/geïndexeerd bedrag.

 3. KWS Seuren houdt op haar website een lijst bij van accu’s die zij niet kan reviseren en repareren, deze lijst is raad te plegen op: https://kwsseuren.nl/onherstelbaar. Indien een type accu zoals vermeld op deze lijst wordt ingestuurd ter revisie/reparatie dan maakt KWS Seuren kosten ter verwerking van deze opdracht en is zij gerechtigd een bedrag ter hoogte van € 25,00 of een nader overeen te komen/geïndexeerd bedrag, in rekening te brengen bij de consument.

 4. Indien de consument binnen twee weken na kennisname van het feit dat het aangeboden product niet meer kan worden gereviseerd/gerepareerd schriftelijk aan KWS Seuren mededeelt prijs te stellen op retournering van het product, dan zal het product binnen een redelijke termijn worden geretourneerd aan de consument. Indien de consument niet tijdig voornoemde schriftelijke mededeling verricht, dan is KWS Seuren niet langer verplicht om het ter revisie/reparatie aangeboden product te retourneren en is zij gerechtigd het ter revisie/reparatie aangeboden product te vernietigen.

 5. De consument dient ten allen tijden voor een juiste manier van verzending te zorgen, indien KWS Seuren aan de consument instructies ter verzending van het product kenbaar heeft gemaakt, dan dient de verzending conform deze instructies te geschieden KWS Seuren is in geen geval aansprakelijk voor de schade die ontstaat tijdens het transport naar KWS Seuren van het ter revisie/reparatie aangeboden product..

ARTIKEL 10 – BETALING EN RETENTIERECHT

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na totstandkoming van de overeenkomst c.q. na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 4 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een revisiedienst of reparatiedienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen. Dit betreffen fatale termijnen, indien niet binnen deze termijn volledig is betaald, dan is de consument in verzuim.

 2. Indien de consument de kosten en vergoedingen voor de revisiedienst of reparatiedienst of eerder geleverde diensten of producten nog niet volledig heeft voldaan, dan is KWS Seuren gerechtigd het retentierecht uit te oefenen. Dit houdt in dat zij pas verplicht kan worden het aangekochte product te leveren, dan wel het gereviseerde of gerepareerde product aan de consument terug te geven, indien de consument de verschuldigde kosten en vergoedingen volledig heeft voldaan.

 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan KWS Seuren te melden.

 4. In geval van wanbetaling van de consument heeft KWS Seuren behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten en renten in rekening te brengen. 

ARTIKEL 11 – KLACHTENREGELING

 1. KWS Seuren beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij KWS Seuren, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

 3. Bij KWS Seuren ingediende klachten worden (indien mogelijk) binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door KWS Seuren binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 4. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot KWS Seuren. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden, dan kan de consument zich te wenden tot Stichting Geschil Online (www.geschilonline.com) om het Geschil te laten behandelen, de uitspraak hiervan is bindend en zowel KWS Seuren als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffen de commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

 5. Een klacht schort de verplichtingen van de consument niet op, tenzij KWS Seuren schriftelijk anders aangeeft.

 6. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door KWS Seuren, zal KWS Seuren naar haar keuze de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

ARTIKEL 12 – GESCHILLEN

 1. Op overeenkomsten tussen KWS Seuren en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland. 

 2. Naast de Stichting Geschil Online en het Europees ODR platform, verklaren partijen de Nederlandse rechter bij uitsluiting bevoegd om te oordelen over geschillen, ook indien de consument woonachtig is in het buitenland. Indien KWS Seuren schriftelijk een beroep doet op deze bepaling, dan heeft de consument echter gedurende een maand het recht om voor de beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen, na deze periode van een maand vervalt dit recht.